مدیر سایت نوشته‌ 25

مهندس تکنولوژی نرم افزار هستم. "تنها فکر خوب داشتن کافی نیست ، اصل این است که آن را خوب به کار بریم."

این قالب توسط تیم حرفه ایمومیزات طراحی و توسط پارسی گروپ به فارسی برگردان شده است .